Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

versie 20-08

Organisatie
– Joyce Puister gevestigd aan de Schuitvlotstraat 6 te Grijpskerke ingeschreven onder KVK nummer 58132619.
– Deze organisaties verder te noemen als opdrachtnemer. De klant verder te noemen als opdrachtgever.
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
– Door gebruik te maken van onze diensten gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Uitvoering van de opdracht
De opdrachtnemer heeft naar u een inspanningsverplichting en zal zich dan ook volledig inzetten om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. Echter kunnen er geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

Vertrouwelijkheid (individueel en groepsactiviteiten)
– De opdrachtnemer gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie van de opdrachtgever.
– Alle informatie over opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan derden.
– De opdrachtgever wordt in geval van groepsactiviteiten geacht de privacy van de andere deelnemers te respecteren. Alle vertrouwelijke informatie van andere deelnemer, mag niet met derden worden gedeeld.

Omgang persoonsgegevens
– Opdrachtnemer slaat niet meer gegevens op dan noodzakelijk.
– Onder noodzakelijk wordt verstaan; factuurgegevens, communicatie zowel schriftelijk als via online media.
– Opdrachtgever heeft het recht om gegevens in te zien en te wijzigen.

Offertes en aanbiedingen
– Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
– Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Tarieven en betalingsvoorwaarden
– Betaling dient vooraf te worden voldaan.
– Bedragen zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld. 

Annulering
– Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de opdrachtnemer de geplande coaching sessie niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de opdrachtnemer en opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht. 
– Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven. 
– Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
– Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. 

Aansprakelijkheid
– De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de door opdrachtnemer geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
– Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer.
– Wanneer er bijzonderheden zijn op medisch of psychisch gebied waarmee de opdrachtnemer rekening dient te houden dan dient de opdrachtgever dit vooraf schriftelijk door te geven.

Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij een klacht wordt de opdrachtgever verzocht om binnen 14 dagen na indiening contact op te nemen met de opdrachtnemer, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
3. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en/of middels Mediation, conform het MfN reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.